Bakgrund

Uppföljning av driftresultat från de flesta svenska vindkraftverk har pågått sedan 1988 och sedan 2002 publicerats på hemsidan www.vindstat.nu. Före 2002 sammanställdes data manuellt en gång per månad men i början av 2002 togs ett nytt system i drift där verken avfrågas automatisk varje dygn. För äldre verk hämtas då uppgifter från kontrollsystemet via verkets telefonmodem medan från nyare verk exporteras värden via mail, ftp- eller TCP/IP-anslutning. Data samlas in och lagras i en databas samtidigt som relevant data publiceras direkt på www.vindstat.nu.

I Sverige finns idag ca 6 000 MW vindkraft installerat i ca 3 100 verk och producerar ca 9 % av Sveriges elbehov.

Vindstyrka, vindriktning och utomhustemperatur liksom vindkraftverkens effekt, typ och placering styr varje verks produktion. Sveriges totalt samlade produktion från vindkraft varierar idag från 200 till 5000 MWh/h dvs från nästan noll till lika mycket som fyra stora kärnkraftverk. Denna stora, ibland snabba, variation i kraftsystemet balanseras av s k balansansvariga elproducenter och Svenska kraftnät medan den marknadsstyrda balansen mellan tillgång och efterfrågan sker på elbörsen Nord Pool Spot där elkraft prissätts kontinuerligt timme för timme och där köpare och säljare möts och affär sker. Det betyder att kunskap om den framtida elproduktionen är av stor vikt vid prissättningen. När en allt större del av den totala elproduktionen kommer från intermittenta ej styrbara produktionsslag blir tillgången på el osäker och därmed blir prissättningen allt svårare med ökad risk som följd.

För att minska risken blir det således allt viktigare att kunna prognosticera den samlade vindkraftproduktionen för att rätt prissätta elkraften.

Ambitionen med denna tjänst är att förse marknaden med i första hand timvisa 48-timmarsprognoser inom respektive prisområde, men även för andra aggregeringar av vindkraftverk.

Principen för prognosberäkningarna baseras på regressionsanalys enligt följande.

Varje verks historiska produktion i relation till väderdata lagras kontinuerligt i databasen. Baserad på aktuell väderprognos timme för timme från yr.no, som uppdateras var 6:e timma, kan då från historiken en produktionsprognos estimeras timme för timme för varje verk ingående i databasen. För de verk som inte är anslutna till Driftuppföljningen beräknas produktionen utifrån en produktionsalgoritm baserad på produktionsdata från motsvarande verk beläget i liknande meteorologiska miljö. Idag är ca 1700 verk av totalt 3100 anslutna.

Prognos över vindkraftproduktion kan erbjudas för Sverige totalt, för elområden SE1-SE4, för respektive kommun eller för vilken aggregering som önskas genom summering av de i respektive selektion ingående verkens timvisa produktionsprognos.

För närmare frågor och eventuella synpunkter kontakta Nils-Erik Carlstedt på Vindstat AB nilserik.carlstedt@vindstat.com telefon 070-539 5467.